önol üroloji

Mesane Nedir?

Mesane (idrar torbası) karnın alt bölümünde balon şeklinde böbrekten atılan idrarı depolayan bir organdır. Mesane adalesi büyüyüp küçülerek içinde idrarı depolamayı sağlar. İnsanda bel bölgesinde, omurga kemiğinin yanlarında iki adet böbrek mevcuttur. Böbreğin içindeki minik tüpler kanı filtre ederek idrarı oluşturur ve idrar üreter yoluyla mesaneye taşınır. Mesanede depolanan idrar üretra denilen işeme kanalı ile dışarıya atılır.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesanenin iç yüzeyinde başlayan sonra mesanenin katmanlarına ilerleyen mesane kanserinin yüzde 70 i derin katmanlara gitmediği için kapalı yöntemlerle ameliyatı yapılabilir. Mesane kanserinin yüzde 30’u ise mesanenin tamamen çıkarıldıktan sonra yeni mesane yapılmasını gerektiren kanserlerdir. Ameliyatları daha çok deneyim ve beceri gerektirir.

Tekrarlayan Mesane Kanseri Ne Demektir?

Mesane kanserinin tedavi edildikten bir süre sonra tekrar mesane içinde veya vücudun diğer taraflarında tekrar etmesidir.

Mesane Kanseri Tipleri

 • Transisyonel hücreli kanser; Mesanenin iç yüzündeki hücrelerde başlar. Transyonel hücreli kanser saldırgan karakterine göre düşük ve yüksek evreli kanser olarak ikiye ayrılır. Düşük evreli olanları tedaviden sonra sıklıkla tekrar eder. Fakat mesanenin derin adale tabakalarına ve vücudun diğer bölümlerine yayılmaz. Yüksek evreli olanlar ise kısa sürede mesanenin adale katmanlarına oradan lenf düğümlerine daha sonra da vücudun diğer bölümlerine yayılır. Bu kanserler ölümcüldür.
 • Sukuamöz hücreli kanser; Mesanede uzun süreli iltihaplara bağlı olarak gelişirler.
 • Adenokarsinomlar; Mesane tabakası içerisindeki salgı bezi hücrelerinden oluşur. Oldukça nadir görülür.

Mesane Kanseri Neden Olur?

Mesane kanserinin en önemli nedeni sigaradır. Ayrıca ileri yaş, ailede mesane kanseri bulunması (genetik faktör), bazı boya imalatında çalışanlar risk grubuna girerler. Diğer önemli mesane kanserine yol açan neden leğen kemiği içindeki organlara yapılan radyoterapiye bağlı oluşur. Bazı kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar da mesane kanseri yapabilir.

Mesane Kanseri ve Sigara

Kanserin oluşma olasılığını arttıran faktörlere risk faktörü denir. İşte tütün kullanımı özellikle sigara içimi en önemli risk faktörlerindendir. Uzun süreli sigara içenlerin idrarlarında kan gelmesi mutlaka aydınlatılması gereken bir durumdur. Sigara içindeki kanser yapıcı maddeler idrar yoluyla atılır. Mesanede idrarı depolayan bir organ olduğu için kanser çoğunlukla mesanede gözükür.

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane kanseri sıklıkla idrardan kan gelmesiyle kendini belli eder. Sık sık idrara çıkılması, işeme esnasında ve sırtın alt tarafında ağrı mesane kanserinin belirtileridir. İşeme esnasında ağrı bir bulgudur ancak pek çok diğer nedenlerle de ağrı olabileceği için tek başına yeterli bir bulgu değildir.

Mesane Kanseri Teşhisi

İdrarın analizi kanser teşhisinde yardımcıdır. Ayrıca idrardan mikroskop altında kanser hücreleri aranarak teşhis konabilir. Özellikle yüksek evreli kanserlerde teşhiste daha faydalıdır. Buna idrar sitolojisi tetkiki denir. Daha önemli teşhis vasıtası mesanenin içine üretradan (idrar kanalı) girilerek sistoskop denilen ince tüp ile ışık altında bakmakla olur. Bu aletle aynı zamanda doku örnekleri de alınarak patolojik değerlendirmeye gönderilir. Diğer tanı yöntemi kontraslı (boyalı) tomografi ile böbrekler ve mesanenin görünür hale getirilmesidir.

Mesane Kanseri Evreleri

Mesane Kanseri Evreleri Mesane kanseri teşhisi konulduktan sonra kanserin mesane içinde ve vücudun diğer bölgelerine yayılmasının belirlenmesi tedaviyi etkiler. Kanser mesane içinde başladıktan sonra vücudun diğer bölgelerine yayılır. Yayılma derecesine göre 5 sınıfta incelenir.
Evre 0: Saldırgan olmayan papiller kanser veya saldırgan olan epitel içi kanser (karsinoma insitu)
Evre 1: Kanser mesanenin en iç epitel tabakasının hemen altındaki bağ dokuya yayılmıştır. Teşhis konulan mesane kanserlerinin yüzde 70’i mesanenin derin adale tabakasına yayılmamıştır. Yani mesanenin iç yüzündeki tümörlerdir. Kapalı yöntemle yüksek frekanslı elektirik akımı ile kazınarak çıkartılır. Bu yüzeysel kanserlerin yüzde 25 kadarı yaşamlarının bir bölümünde adale tabakasına yayılarak saldırgan karaktere bürünebilirler. Yani bu tip hastaların izlenmesi gerekir.
Evre 2: Mesane kanserinde kanser bağ dokusunu aşmış adale dokusuna yayılmıştır.
Evre 3: Adaleyi aşmış mesanenin dış yüzündeki yağlı dokuya geçmiş, aynı zamanda etraftaki prostat, meni keseleri veya kadında rahim ve kadınlık organına yayılmıştır. Lenf düğümlerine atlamamıştır (evre 3 a). Kanser daha da ilerlemiş yakındaki lenf düğümlerine atlamıştır (evre 3b)
Evre 4: Kanser mesaneden karın ve pelvis içinde yayılmıştır. İliyak damarların üstündeki lenf düğümleri tutulmuştur. Ayrıca akciğer, karaciğer ve kemiğe yayılım söz konusudur.

Mesane Kanseri Evre Teşhisi;

 • Tomografi: Bu teknikte değişik açılardan görüntü alınarak vücut içinin resimleri çekilir. Damardan veya ağızdan boyalı madde verilerek organ ve dokuların daha kolay görülmesi sağlanır. Yalnız mesanenin değil, karın içinin, göğüs boşluğunun leğen kemiği içindeki organların görüntüleri alınır.
 • EMAR: Mıknatıs prensibine göre radio dalgaları yardımıyla vücut içinde görüntü
 • PET SCAN: Kanser hücreleri şekerle beslenir. Damardan radyoaktif şeker verilir. Şekerle beslenen tümör hücreleri mevcudiyetinde görüntüde kanserli bölgeler normal hücrelere göre daha parlak gözükür. Bu yöntem lenf düğümlerinde kanserin bulunup bulunmadığını gösterir.
 • Akciğer filmi: Göğüs kafesi içindeki organları görüntüler.

Bütün bu modern görüntüleme yöntemleri bile kanserin nerelere ne kadar yayıldığını göstermez. Ancak fikir verebilir. Altının çizilmesi gereken bir konudur. Ancak çok iyi bir operasyonla bütün organın ve muhtemel lenf düğümlerinin yayıldığı yerlerin çıkarılması, çok iyi bir patoloji merkezince değerlendirilmesiyle kesin yayılma durumu anlaşılabilir.

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri tedavisinde kapalı ve açık ameliyatın, radyoterapinin, kemoterapinin ve immünoterapinin yeri vardır. Standart tedavi klasikleşmiş, oturmuş tedavi demektir. Fakat standart tedavinin yerine geçmek üzere daha az yan etkileri olan tedavi şekilleri vardır. Buna Clinical Trail denir. Clinical trail’ın anlamı önceki tedavi protokollerinden daha iyi sonuç veren yeni tedavi yöntemlerini araştırmak ve eski yöntemin yerine daha iyisini koymak için yapılan çalışmalardır.

Mesane kanserinde tedavi yöntemlerini hastanın yaşı ve genel sağlık durumu, kanserin yüzeysel mi yoksa derinde mi olduğu ve vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığı, karsinoma insitu denilen yüzeysel olup anarşist hücrelerden oluşan kanser olup olmadığı belirler.

Diğer tedaviyi belirleyen faktörler; kanserin büyüklüğü, kanserin mesanenin kaç noktasında çıktığı ve ne kadar süre içerisinde tekrar ettiğine bağlıdır.

Mesane Kanseri Evrelerine Göre Tedavi

Birinci evrede tedavi kapalı yöntemle kanser dokularının kazınarak çıkartılması işlemidir. Eğer kanser anarşist yapılı hücreden oluşmuşsa 15 gün sonra mesane içerisine kemoterapi veya BCG verilir. BCG’nin yüzeysel fakat hücre tipi olarak aşırı anarşist karakterde olan tiplerinde kapalı ameliyattan sonra haftada 1 – 6 hafta süreyle mesane içerisine BCG verilir. Sonra 3, 6, 12. ayda yapılan sistoskopik kontroller sonunda haftada bir üç hafta yine BSG verilir. Bazı çalışmalar bu tedavinin 3 yıl benzer şekilde devamını önermektedir. Klasikleşmiş standart tedavidir. Böylece hücre karakteri kötü yüzeysel mesane kanserlerinin nüksü önlenmiş olur. Sık tekrarlayan ve BCG’ye yanıt vermeyen birinci evre mesane kanserlerinde mesanenin çıkartılması yani Radikal Sistektomi ameliyatı yapılmalıdır.

Evre 2 ve Evre 3 mesane kanserlerine ilk tanı konulduğunda yüzde 30’u mesanenin adale tabakasına geçmiş kanseridir. Birincil tedavi mutlaka mesanenin komşu organlarla birlikte ve yayılması muhtemel lenf düğümleri ile beraber çıkartılmasıdır. Bu ameliyat radikal sistektomi ameliyatıdır. Patolojik değerlendirme sonucuna göre; kemoterapi kombinasyonu gerekebilir. Buna ilaveten eksternal radyoterapi gerekebilir. Standart kemoterapinin yanında deneysel kemoterapi kombinasyonları geliştirilmektedir.

Evre 4 mesane kanserinde önce kemoterapi verilir daha sonra radikal sistektomi ameliyatı yapılır ya da hastanın durumuna göre önce radikal sistektomi ameliyatı sonra kemoterapi verilir. Ayrıca radyoterapi de ihtiyaç olur. 4. evre mesane kanserlerinde radikal sistektomi ameliyatı kesin tedavi amacından çok hastanın şikayetlerini ortadan kaldırmak ve yaşam kalitesini artırmak içindir. Evre 4 mesane kanserinin akciğer, kemik ve karaciğere yayılan tiplerinde kemoterapi birinci önceliktir. Eksternal radyasyon hastanın ağrı yakınmalarını gidermek ve yaşam kalitesini artırmak içindir. Bu konuda yeni kanser ilaçları geliştirilmektedir.

Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesane Kanseri Kapalı Ameliyat

Transuretral Rezeksiyon (TUR – Mt): İdrar yolundan mesane içerisine sistoskop denilen aletle girilip mesane içindeki kanserlerin ucunda küçük bir tel halka olan aletle kanser dokusunun elektrokoterle kazılıp kanserin temizlenmesi işlemidir. Yüksek elektrik enerjisi ile çalışır. Başlangıç ve ana tedavidir.

Mesane Kanseri Açık Ameliyatı (Radikal Sistektomi)

Radikal Sistektomi: Erkekte mesanenin, prostat ve meni keseleri ile birlikte çıkartılması ameliyatıdır. Kadında ise mesane ile birlikte rahimin, yumurtalıkların, vajinanın bir bölümünün çıkarıldığı ameliyattır. İlerlemiş mesane kanserinde yalnız mesanenin ve komşu organların çıkartılması eksik bir ameliyattır. Mutlaka ana damarlar üzerindeki lenf düğümlerinin yukarıya kadar çıkarılması gerekmektedir. Çünkü hiçbir görüntüleme yöntemi kanserin lenf düğümlerine bulaşıp bulaşmadığını saptayamaz bu yüzden lenf düğümlerinin çıkarılması çok önemlidir. Bu hem kanserin tamamen ortadan kaldırılmasını hem de pataloji ile kanserin nerelere kadar yayıldığını göstermesi bakımından çok önemlidir. Hasta için hayati önemdedir.

Radikal Sistektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Standart Radikal Sistektomi ameliyatında göbek altında orta hattan yapılan kesi ile karın içine girilerek mesane kadında rahim ve erkekte prostat ayrıca meni keseleri ile birlikte çıkarılır. Lenf düğümleri zinciri aortanın çaprazladığı bölgenin 3-4 cm yukarısına kadar sağdan ve soldan bütün zincirleriyle çıkarılır.

Radikal sistektomi ameliyatında mesane çıkarıldığı için vücudun idrar boşaltım sisteminin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu yüzden her iki böbrekten gelen idrar kanalının dışarıya ağızlaşması gerekir. 2 yöntem uygulanabilir.

İlkinde araya 15-20 cm’lik ince bağırsak parçası konur ve karın cildine ağızlaştırılır. Ameliyat esnasında hastanın karın cildine bir idrar torbası yapıştırılır. Hasta yaşam boyu idrarını idrar torbasına yapar.

İkinci yöntemde ise 20-30 cm’lik ince ya da kalın bağırsak parçası alınır. Kesilerek 2’ye sonra 4’e katlanır. Balon şeklinde bağırsaktan yeni bir mesane yapılır. Bu yöntemde hasta normal yolla idrarını yapar.

Biz radikal sistektomi ameliyatını nasıl yapıyoruz?

Radikal Sistektomi’nin standart ameliyatı hasta için çok zor bir ameliyattır. Çünkü bir ameliyatta ne kadar hayati organların olduğu karın içine girilirse ameliyat sonrası iyileşme hasta için o kadar zor olur ve komplikasyon oranı fazladır. Ayrıca Standart Radikal Sistektomi ameliyatında idrar yollarının bağırsağa eklenmesi karın içinde olduğu için ameliyat sonrası idrar sızıntısı hayati organların bulunduğu karın içinde olur ve bu hastanın ameliyat sonrası komplikasyon oranını son derece etkiler. Vücudun orijinal halinde, standart ameliyatta yapılanın aksine mesane karın zarı dışındadır.

Bizim uyguladığımız Radikal Sistektomi ameliyatında mesane, prostat ve lenf düğümlerini karın içine girmeden çıkartıyoruz. Kadın hastalarımızda da aynı şekilde işlemleri karın içine girmeden gerçekleştiriyoruz. Göbek hattından orta hatta 7-8 cm’lik kesi yapılır. Tamamen karın zarı dışında mesaneye ulaşılır. Önce prostat bölgesinden başlamak üzere yukarıya doğru prostat, meni keseleri ve mesane bütünüyle serbestleştirilerek çıkartılır. Kadın hastalarımızda da aynı şekilde ameliyatın bu safhası tamamen karın zarı dışından bitirilir. Ayrıca her iki yandaki büyük damarlar üzerinde bulunan lenf düğümleri tamamen karın zarı dışından temizlenir. Karın zarı içindeki hayati organlara gereksiz müdahale edilmez. Bu yüzden hastanın ameliyat sonrası iyileşme süresi hızlı ve komplikasyon oranı minimum gerçekleşir.

Standart radikal sistektominin kadın ameliyatında mesane ile birlikte rahim, yumurtalıklar, fallop tüpleri ve vajen ön duvarının bir bölümü lenf düğümleriyle beraber çıkarılmaktadır. Eğer mesane kanseri mesanenin tabanında ve aşarı anarşist ise bütün bu organları çıkarmak gereklidir.

Ancak çalışmalar mesane kanserinde rahimin, yumurtalıkların ve fallopların tutulduğu durumların yüzde 3-10 oranında olduğu göstermektedir. Dolayısıyla artık tıp dünyası tabanda olmayan, aşarı anarşist olmayan ve mesanenin diğer bölgelerinde olan kanserlerde rahiminle yumurtalığın çıkarılmasının gereksiz olduğu fikrinde birleşmiştir. Bu sayede kadın hastalar cinsel olarak organları korunduğu için yaşam standartlarını korumuş olur. Ayrıca rahimin alınmadığı hastalarda bağırsaktan yeni mesane yapılıp hastanın idrarını normal yolla yapabilmesi sağlanmaktadır.

Yapay Mesane Ameliyatı

Radikal sistektomi ameliyatında mesane ve etraf dokuları hastadan çıkarıldığı için hastanın idrar sisteminin yeniden oluşturulması gerekmektedir. Çünkü hastanın idrarının bir şekilde dışarıya atılması gerekmektedir. Bu operasyonda 2 yöntem vardır. Her iki ameliyat yönteminin de hastanın durumuna ve hastalığın yaygınlığına göre yeri vardır.

Birinci yöntem; (ortotopik neobladder) Radikal sistektomi ameliyatının ikinci bölümünü olan yeni mesane yapımı için karın zarından küçük bir aralıkla girilir ve bağırsaktan parça alınıp karın zarı kapatılır. Yapay mesane yapımında tipine göre 15 veya 40 cm boyunda ince veya kalın bağırsak damarı korunarak ayrılır. Bu parça kenarından kesilip 2’ye sonra da 4’e katlanarak silindirik bir borudan mesane şeklini alacak balon şeklinde yeni mesane yapılır. Hastanın yeni mesanesinin şekillendirilmesi tamamen karın zarı dışından yapılır. Her iki böbrekten gelen idrar kanalları yeni mesaneye ağızlaştırılır. Hasta normal yolla idrarı yapabilir hale gelir. Bu şekilde idrar kanalları ve mesane tamamen karın zarı dışına yerleşmiş olur. Vücudun orjinal halinde de mesane karın zarı dışındadır. Halbuki; standart teknikte yeni yapılan mesane veya yeni idrar yolu sistemi olmaması gereken şekilde karın zarı içerisine yerleştirilir. Bu ameliyat sonrası olası idrar kaçaklarının karın zarı içinde olmasına sebebiyet verir ve bu da ciddi sorunlara yol açabilir. Ancak bizim uyguladığımız teknikle yeni mesane karın zarı dışındadır. Zaten de mesane doğuştan karın zarı dışında oluşmuş bir organdır. Böylece ameliyat sonrası olası idrar sızdırma komplikasyonları hayati organların olduğu karın içi bölgesinde olmaz ve hayati tehlike oluşmaz. Ameliyat sonrası iyileşme süreci hızlıdır. Komplikasyon oranı çok azdır.

Sayfanın altında bu konunun ameliyat video ve görselleri sunulmaktadır.

İkinci yöntem ise; (üretero ileo kutaneostomi) daha basit bir yöntemdir. Hasta normal yollarla idrar yapamaz. Böbrekten gelen iki kanal birbirine ağızlaştırılır. Önceden 15-20 cm’lik bir saplı bağırsak parçası alınır. Bu bağırsak parçasının bir ucuna ağırlaştırılan idrar kanalı eklenir. Bağırsak parçasının diğer ucu ise karın cildine ağızlaştırılır. Yani hastanın idrarı mesane tamamen kanser nedeniyle çıkarıldığı için bir 15 cm’lik ara bağırsak bölümü ile ciltten idrar boşaltılır. Cilde de ürostami denilen idrar torbası yapılır. Hasta yaşamını idrar torbasıyla devam ettirir. Ameliyatın ismine üretero ileo kutaneostomi denir.

Mesane Kanserinde Radyoterapi ve Kemoterapi

Mesane kanserinin tedavisinde cerrahinin önemi çoktur. Bunun yanında kemoterapi ve radyoterapinin de önemi büyüktür. Cerrahi ile beraber bu tedavi yöntemleri hastanın yaşam süresini ve kalitesini önemli ölçüde artırır.

Mesane Kanserinde Radyoterapi Tedavisi

Kanserin ışın ile tedavisinde yüksek enerjili x ışınları ya da diğer tip ışınlarla kanser hücrelerinin öldürülmesi veya büyümelerinin durdurulması amaçlanır. 2 tip radyasyon vardır.

 • Eksternal radyasyon: Vücuda dışarıdan kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjide radyasyon gönderilir. Mesane kanserinde daha çok eksternal radyoterapi kullanılır.
 • İnternal radyasyon: Kanserin yakınına radyasyon yayan küçük pirinç büyüklüğünde teller, tohumlar veya kateterler yerleştirilir.

Mesane Kanserinde Kemoterapi Tedavisi

Kanser hücrelerini öldüren veya çoğalmasını durduran ilaçlardır. Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla damar dolanımına gider. Kanser hücrelerine ulaşır. Buna sistemik kemoterapi denir. Bazen kemoterapi direk kanserin bulunduğu organa veya vücut boşluğuna verilir ve direk olarak kanser hücrelerin etki eder. Buna rejyoner ya da bölgesel kemoterapi denir. Mesane kanserinde bölgesel kemoterapi mesane içerisine idrar kanalından bir tüple ilaç verilmesidir. Özellikle yüzeysel mesane tümörlerinde sıklıkla kullanılır.

Ayrıca mesane kanserlerinde mesane içerisine zayıflatılmış verem mikrobu verilerek vücudun bağışıklık sistemini uyarır. Böylece mesane kanserinin nüksetmesini önler.

Mesane Kanseri Ameliyatı Komplikasyonları

 • Görülen yan etkilerden biri idrar kanallarının bağırsak bölümüne eklenmesine bağlı daralmalardır.
 • Bağırsaktan yapılan yeni mesanenin iç yüzünden idrarın emilmesi sonucu oluşan metabolik bozukluklar. Bu yan etkinin sebebi bağırsaktan yapılan yeni mesane hiçbir zaman orijinal mesanenin yerini tutmamasıdır. Bağırsaktan mesanenin iç yüzünden idrarın içindeki bazı elektrolitler emilir. Bu doku farkından dolayı olur. Tedavi kısmen kolaydır. Hastaya gece 2 kere idrara çıkması önerilir. Bazı koruyucu ilaçlar verilir.
 • Bağırsaktan yapılan mesanede hastalar normal işeme ve boşaltma duygularına göre işeyemezler. Farklı algılar oluşur. Zaman zaman idrar kaçırmaları söz konusudur. Bağırsak ara parçasıyla karın cildine ağızlaştırılan yöntem hekim için daha kolaydır. Komplikasyonlar benzerdir. Bu yöntemde metabolik bozukluk hiç görülmez. Çünkü bağırsak bölümünde idrar depolanmadan geçer gider. Her iki yöntemin de avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bu konu hasta ve yakınları ile konuşularak müşterek karar verilir.
 • Bir diğer komplikasyon lenf düğüm zincirlerinin çıkarılmasına bağlı olarak lenfosel denilen kistik oluşumların meydana gelmesidir. Özellikle bizim uyguladığımız teknikle bu kistik oluşumlar karın zarı arkasında kalacağından zamanla kendi kendine kaybolur. Maalesef gereksiz yere erken müdahale ile kistlerin boşaltılmaya çalışıldığından ciddi problemler gözükebilir.

Mesane Kanseri Ameliyat Görselleri

Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji
Önol Üroloji